Субвенције за подизање вишегодишњих засада воћа, винове лозе и хмеља

Субвенције за подизање вишегодишњих засада воћа, винове лозе и хмеља

Подстицаји за подизање вишегодишњих засада

(„Службени гласник Републике Србије”, број 59/13)

Подстицаји за подизање производних засада обухватају:

1. набавку садница воћака, винове лозе и хмеља;
2. набавку наслона за производне засаде, односно ради набавке коља код засада винове лозе са сортом Прокупац гајене на традиционалан начин (у даљем тексту: набавка наслона, односно коља);
3. припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу (у даљем тексту: припрема земљишта);
4. хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу и/или испитивање механичког састава земљишта (у даљем тексту: анализе земљишта).

Право на подстицаје за подизање производних засада  има:

1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
2. предузетник
3. правно лице, и то:  привредно друштво,земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

Подстицаји износе 40-55% у зависности да ли се инвестирање односи на развијено или маргинално подручје(Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2015. години(„Службени гласник РС”, број 19/15 од 20. фебруара 2015. године)).

Захтев се подноси Управи за аграрна плаћања, најкасније до 31. августа текуће календарске године.

Право на подстицаје остварује се под условом да је нови производни засад подигнут:

1. у четвртом кварталу претходне календарске године
2. у првом и другом кварталу текуће календарске године.
3. за производне засаде јагоде може да се оствари подстицај  под условом да су ти засади подигнути и у трећем кварталу текуће календарске године.

Посебно обратити пажњу на следеће:

1. земљиште мора бити у власништву подносиоца захтева или закључен уговор о закупу земљишта  на најмање 10 година
2. да на дан подношења захтева није под теретом (хипотека, плодоуживање и друго)
3. да се по неком другом основу не користе бесповратна подстицајна средстава за подизање истих производних засада воћака, винове лозе и хмеља на истој катастарској парцели
4. да је пре подизања производног засада на катастарским парцелама извршена основна хемијска анализа земљишта са препоруком ђубрења
5. да је извршено риголовање (дубока обрада), односно подривање земљишта на катастарским парцелама на којима су подигнути производни засади
6. производни засад јагода није подигнут по систему вертикалне технологије гајења

Право на подстицаје се остварује за један или више подигнутих производних засада, a најмања површинa сваког производног засада треба да износи:

1. 0,3 хектара – за сваку врсту јагодастих воћака, винове лозе и хмеља
2. 0,5 хектара – за сваку врсту јабучастих, коштичавих и језграстих воћака.

Највећа површина за коју могу да се остваре подстицаји за све производне засаде износи 10 хектара, а за производне засаде јагоде 5 хектара.

Максимални износи по кориснику подстицаја за подизање производних засада, у зависности од врсте подстицаја, јесу:

1. за набавку садница воћака, винове лозе и хмеља – 1.200.000 динара
2. за набавку наслона, односно коља – 500.000 динара
3. за припрему земљишта – 200.000 динара
4. за хемијску анализу земљишта, односно испитивање механичког састава земљишта – 100.000 динара.

Правилник и захтев за ове подстицаје можете преузети овде:

Правилник

Захтев за подстицаје за подизање вишегодишњих засада