Правилник о измени и допуни Правилника за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа

Правилник о измени и допуни Правилника за подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа

Правилник о измени и допуни  Правилника о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа ,објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 111/15 од 29. децембра 2015. године.

У Правилнику о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа (,,Службени гласник РС”, бр. 73/14 и 45/15), у члану 9. став 1. тачка 5) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје се тачка 6), која гласи:

„6) да добављач и подносилац захтева не представљају повезана лица у смислу закона који уређује јавне набавке.”

Још једна промена у односу на претходни правилник се огледа у новим прилозима(спискови прихватљивих инвестиција) и новом захтеву за коришћење подстицаја.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.

Овде можете преузети:

Правилник

Захтев

преузето са subvencije.rs