МПЗЖС: Конкурс за научноистраживачке и развојне пројекте у пољопривреди

МПЗЖС: Конкурс за научноистраживачке и развојне пројекте у пољопривреди

Министарство пољопривреде: Конкурс за научноистраживачке и развојне пројекте у пољопривреди

Подстицаји  обухватају:

1. подстицај за организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја, који се одржавају на територији Републике Србије;
2. подстицај за организацију привредних манифестација, сајмова и изложби, укључујући и изложбе културне баштине, у области пољопривреде и руралног развоја, на територији Републике Србије;
3. подстицај за учешће, односно излагање сопствених пољопривредних и прехрамбених производа на домаћим и међународним привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја.

Право на коришћење подстицаја остварује:

1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2. предузетник;
3. научноистраживачка установа.

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, односно предузетник, остварује право на подстицаје ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу и ако је члан удружења пољопривредних произвођача, односно члан земљорадничке задруге, које је основано у претходној години у односу на годину у којој се подноси захтев.

Захтев за остваривање права на подстицаје се подноси писаним путем Управи за сваку календарску годину најкасније до 30. септембра текуће календарске године,изузетно у 2015-ој години рок за подношење захтева, је до 15. новембра 2015. године.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 100% oд вредности реализованих трошкова умањени за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Комплетан правилник као и конкурсну пријаву можете преузети у прилогу текста.

Конкурс за подршку научноистраживачким пројектима у пољопривреди

Образац за пријаву