Измена Правилника за програм подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја

Измена Правилника за програм подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја

Правилник о изменама правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 111/15 од 29.децембра 2015. године)

У Правилнику о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС”, број 24/15), у члану 3. став 5. мења се и гласи:

„Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава садржи: табеларни приказ мера директних плаћања; табеларни приказ мера кредитне подршке; табеларни приказ мера руралног развоја; табеларни приказ мера које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја; табеларни приказ планираних финансијских средстава.”

Образац 1 – Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике   руралног  развоја  за        и   Прилог   –   Шифарник   мера,   који је одштампан уз Правилник о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС”, број 24/15) замењују се новим Обрасцем 1 – Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног     развоја за    и Прилогом – Шифарник мера, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Овај   правилник   ступа   на   наредног   дана   од   дана   објављивања   у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.

Oвде можете преузети:

Правилник

Образац 1

Шифарник мера

преузето са subvencije.rs