Регистрација и обнова пољопривредних газдинстава 2015-2016. године

Регистрација и обнова пољопривредних газдинстава 2015-2016. године

Измена Закона о подстицајима доноси следеће измене када је у питању процес регистровања и обнове регистрације пољопривредних газдинстава:

  1. Пољопривредна газдинства која постоје у регистру на дан 31.12.2015. године, оствариће своје право на подстицаје са земљишним фондом који се на тај дан налази у регистру у Управи за трезор.
  2. Земљиште које планирате да упишете као ново земљиште(ново власништво, закуп….)можете пријавити тек приликом обнове регистрације која почиње 01.02.2016. и траје до 31.03.2016. године.
  3. Нове парцеле се не могу пријавити до краја 2015-те године на газдинство које је већ регистровано у Управи затрезор.
  4. На земљиште које сте пријавили приликом обнове регистрације у 2016-ој као ново немате право да остварите субвенције у 2016-ој него тек у 2017-ој години.
  5. Уколико региструјете ново пољопривредно ваздинство до 31.12.2015. године, имате право да користите субвенције у 2016-ој на земљиште које пријавите у сладу са постојећим прописима.
  6. Уколико региструјете ново газдинство 2016-те године, субвенције ћете моћи остварити тек 2017-те године.
  7. Изменом закона о подстицајима, као стање на дан(пресек стања) се узима 30.09. текуће године,а не као до сада 31.03. текуће године. Изузетак је у 2015-ој години где је тај датум одређен као 31.12.2015. године.
  8. Уколико вам истичу уговори о закупу, неопходно је да контактирате Управу за трезор којој припадате и распитате се на који начин их њихов софтвер брише из регистра у зависности од датума истека уговора. Досадашња пракса је била да уговори који истичу закључно са 31.10. текуће године, буду аутоматски избрисани из земљишног фонда. Претпоставка је да уговори који истичу 31.12.2015. године(односно текуће године)неће бити избрисани те је неопходно да исте приликом обнове регистрације продужите.Као што је напред наведено, најбоље је да контактирате Управу за трезор.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, објавило је нове обрасце за регистрацију пољопривредних газдинства који су објављени у „Службеном гласнику РС”, број 102/15 од 11. децембра 2015. године.

Од 20.12.2015. године, све што је везано за упис, обнову регистрације и пријаву промене података породичног пољопривредног газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава, мора бити на новим обрасцима.

Нове обрасце можете преузети ovde

Нови правилник можете преузети ovde