Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2018. год.

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2018. год.

Општина Ћуприја је у 2018. год. у складу са чланом 13.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013-др., 142/14, 103/15 и 101/16), донела Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја за 2018. год.

Регистрована пољопривредна газдинства на територији општине Ћуприја, ће у оквиру Програма у 2018. год. моћи да остваре право на кредитну подршку субвенцијом камате на краткорочне пољопривредне кредите у износу 100% и то за набавку репроматеријала (семенска роба, расад, садни материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту), сточне хране, нове пољопривредне механизације, машина и опреме за пољопривредну производњу, опреме за припрему и производњу сточне хране, опреме за чување, прераду и пласман пољопривредних производа, стада, инвестиције у пчеларство и остало.

Следећа подстицајна средства су у оквиру мера руралног развоја, намењена за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава са интензитетом помоћи у интервалу од 40 – 60% укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност и то:

  • ·        за подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе,
  • ·        за подизање и опремање пластеника за производњу поврћа и расадничку производњу,
  • ·        за набавку опреме за наводњавање повртарских усева на отвореном пољу и
  • ·        за набавку опреме за пчеларство.

Кроз меру – економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима, као подршка преради на газдинству, регистрована пољопривредна газдинства ће моћи, у складу са Правилником о малим количинама примарних производа који служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности, као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла („Службени гласник РС“, бр. 111/2017), да остваре право на подстицајна средства за набавку опреме за:

  • ·        узорковање, пријем, прераду, пуњење и паковање млека и производа од млека
  • ·        чишћење, прање и дезинфекцију (стерилизацију) објеката, опреме, алата, уређаја и машина, укључујући и опрему за гардеробе и санитарне просторије.

Интензитет помоћи износи 60% укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.

Општина Ћуприја је у Програму део средстава определила и за мере којима се финансира уређење водотока који плаве пољопривредно земљиште у државној својини, а које се даје у закуп, затим премер катастарских парцела, уређење некатегорисаних путева, санација противградних станица, као и промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, за организоване посете пољопривредних произвођача сајмовима пољопривреде.

Укупна средства опредељена у Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ћуприја у 2018. год. на који је дана 30.03.2018. год. претходну сагласност дало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, износе 14.845.000,00 дин.

У вези са планираним мерама из Програма, Општина Ћуприја ће у наредним данима расписати јавне позиве и конкурсе, за подношење захтева за остваривање права на кредитну подршку и подстицајна средства.