• Preporuke za proizvođače kukuruza
  • Preporuke za proizvođače kukuruza

Preporuke za proizvođače kukuruza

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba u Jagodini obaveštava poljoprivredne proizvođače kukuruza i skladištare da je Uprava za zaštitu bilja objavila preporuke za proizvođače kukuruza kao i preporuke za skladištare u 2015.godini.Za sve dodatne informacije obratiti se savetodavcima za zaštitu bilja PSSS Jagodina, ulica Kapetana Koče21,Jagodina ,telefon.035/8221931.

1. Preventivne mere

Gajenje tolerantnih hibrida prema patogenim gljivama i insektima je jedna od osnovnih mera u suzbijanju truleži klipa. Iako hibridi mogu varirati u osetljivosti, ne postoji potpuno otporan genotip na trulež klipa. Hibridi sa tanjom komušinom i komušinom koja ne štiti klip u potpunosti su više osetljivi na ružičastu trulež.
Hibride koji su osetljivi na trulež klipa ne treba gajiti u oblastima u kojima duži niz godina postoji ovaj problem ili problemi sa mikotoksinima. Gajenje ranostasnih hibrida je najbolja preventivna mera, jer oni ranije sazrevaju i omogućavaju raniju berbu, pre nastupanja kišnih perioda kada je mogućnost infekcije velika.

Agrotehničke mere uključuju sve mere koje se preduzimaju u cilju suzbijanja većine biljnih bolesti: obrada i đubrenje zemljišta, plodored, vreme setve, navodnjavanje i suzbijanje korova i insekata i dr. Većina toksigenih gljiva prezimljava u biljnim ostacima, pa je uništavanje prošlogodišnjeg inokuluma putem plodoreda i obrade zemljišta još jedna od mogućnosti u smanjenju produkcije mikotoksina.

2. Saopštenje i preporuke Prognozno izveštajne službe Republike Srbije
Proizvodnja kukuruza odvija se pod specifičnim agroekološkim uslovima za svaki region. Neobično visoke temperature, periodi sa dugim sušama kao i visoke količine padavina u kratkom vremenskom periodu, karakteristike su klimatskih uslova poslednjih nekoliko godina.
U okviru sistema prognoze registruju se uslovi sredine na više od 100 lokacija na području Republike Srbije. U toku 2015.godine registrovane temperature tokom dana i noći po svojoj visini pripadaju tropskim danima i tropskim noćima.
Uporedni pregled uslova tokom 2012. i 2015. godine do kraja jula, dat je u tabeli:

Capture

Pored uticaja klimatskih faktora na samu proizvodnju kukuruza, značajan je i njihov uticaj na razvoj štetnih organizama. Tokom svakodnevnog praćenja pojave i razvoja štetnih organizama u poslednjih par godina registrovano je značajno povećanje brojnosti kukuruznog plamenca kao i povećano prisustvo spora fakultativnih vrsta gljiva u vazduhu.

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je najznačajnija štetočina kukuruza, koja je prisutna u svim regionima gde se kukuruz proizvodi. Štetočina je većeg broja biljnih vrsta, ali u našim uslovima najznačajnije štete su u proizvodnji kukuruza i paprike. U okviru sistema prognoze i izveštavanja zadnjih godina, usled ekstremno visokih temperatura, registruje se stalna progresija ovog štetnog organizma., koji je u našim uslovima uobičajeno razvijao dve generacije godišnje, a zadnjih godina razvija i treću generaciju.
Prezimljava u stadijumu odrasle larve u ostacima kukuruza, odakle u proleće larva prelazi u lutku iz koje izleću odrasli primerci prve generacije kukuruznog plamenca. Ubrzo nakon izletanja oplođene ženke polažu jaja u grupama (jajna legla) najčešće na naličiju listova biljaka kukuruza, paprike ili nekih vrsta korova. Ispiljene larve oštećuju listove, stablo, metlicu i klip kukuruza. Larve buše kanale pri čemu oštećuju sprovodne sudove, zbog čega na mestu ubušivanja često dolazi do lomljenja stabla i metlice.
Praveći oštećenja na biljkama kukuruza kukuruzni plamenac doprinosi i indirektnim štetama jer ova oštećenja obezbeđuju uslove za infekciju toksigenim vrstama gljiva.

Mikotoksini predstavljaju sekundarne metabolite gljiva čija se stabilnost ne remeti tehnnološkim procesima, te ostaju trajno u biljci i njenim proizvodima. Gljive koje pripadaju vrstama roda Aspergillus sposobne su da sintetišu aflatoksine, dok vrste roda Fusarium sintetišu veliki broj fuzariotoksina, među kojima su DON, fumonizini i dr.

Mere zaštite

Trenutno se na skoro svim regionima praćenja kukuruznog plamenca beleži maksimalni let druge generacije kukuruznog plamenca. Piljenje larvi je u toku. Neophodno je pregledati parcele pod kukuruzom i ukoliko se utvrdi 10% biljaka sa položenim jajnim leglima sprovesti mere zaštite.
Kontrolu intenziteta pojave truleži klipa u polju treba obavljati na svakih nedelju dana, uklanjanjem komušine i ocenjivanjem klipova sa 100 biljaka (u prilogu – Način pregleda useva). Ukoliko postoji više od 10% klipova sa intenzivnim simptomima truleži (plesni) to polje treba što pre obrati i osušiti zrno na manje od 14% vlage.
Mere zaštite od kukuruznog plamenca tokom vegetacije– Najefikasnije mere zaštite su hemijske mere, odnosno primena insekticida registrovanih za primenu u kukuruzu i paprici. Insekticid treba primeniti najkasnije 7-10 dana od dana kada je utvrđen maksimalan let insekata. Najefikasniji su insekticidi koji imaju i ovicidno i larvicidno dejstvo (deluju na jaja i larve insekata).
Na mnogim parcelama useva kukuruza (merkantilnog, semenskog, šećerca) registrovano je prisustvo parazitne osice Trichogramma spp. koja je sposobna da uništi i do 80% jajnih legala kukuruznog plamenca. Na parcelama gde se registruje ova parazitna osica ne primenjivati preparate na bazi piretroida.
Molimo prozvođače da redovno prate preporuke PIS dostupne na web portalu: www.pissrbija.com
Mere zaštite u berbi – Na vreme obezbediti kapacitete za sušenje, da bi se izbeglo bilo kakvo zadržavanje zrna u skladištima. Kukuruz treba brati kada je vlaga zrna ≤ 24%. U najvećem broju slučajeva ranija setva znači i manju koncentraciju mikotoksina. Ne treba ostavljati klip da se suši na njivi zbog pucanja zrna, jer su takva oštećenja mesta infekcije patogenim gljivama.

Prilog

Način pregleda useva
Pregledati na 10 mesta po 10 biljaka u nizu – otvoriti komušinu i pregledati klipove, po datom šematskom prikazu;

Capture1

Pregled izvršiti na prisustvo plesni (Aspergillus spp. – micelija žuto-maslinasto- zelene boje i Fusarium spp- i micelija belo-ružičaste boje).

Ostavite komentar

Vaša adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena * *