Poljoprivredne biblioteke u Jagodini, Srbija

Osnivačkim aktom – Ukazom kralja Petra od 27. april 1909. godine – utemeljuje se Javna biblioteka u Jagodini. Narodna biblioteka u Jagodini danas je moderna ustanova sa dugogodišnjom tradicijom u radu sa knjigom, u negovanju i zadovoljavanju kulturnih i obrazovnih potreba svojih građana. Glavna je, matična biblioteka za Pomoravski okrug i predstavlja čvorište bibliotečko-informacionog sistema ove regije. Dobitnik je mnogih prestižnih nagrada među kojima je najbitnija: Surepova nagrada (80-tih godina 20. veka), najveće priznanje u srpskom bibliotekarstvu. Projekat AgroLib Ja je dobio četiri međunarodne nagrade: od američke organizacije Bijond Akses (Beyond Access) za originalnost i inovativnost, WSIS 2013 nagradu za izuzetnost, počasnu nagradu za društvenu integraciju 2013 od ERSTE fondacije i Predsedničku nagradu za najbolji inovativni bibliotečki projekat 2014. godine od Američkog bibliotečkog društva. Član je organizacije Beyond Access sa sedištem u Vašingtonu, čiji je slogan: Mi verujemo da biblioteke mogu pokrenuti društveni i ekonomski razvoj.
• Pored stalne težnje da se unapređuju bibliotečke usluge i proširuje krug korisnika, Biblioteka čini pokušaje i uspeva u tome, da se nametne i kao centar lokalne zajednice, kao svojevrsno informaciono središte. Projekat AgoLib Ja (Poljoprivredne biblioteke u Jagodini) je ponudio potpuno novi prisup u revitalizaciji mreže seoskih biblioteka i upotrebe novih informacionih tehnologija. Projekat AgroLib Ja pokrenula je Narodna biblioteka u Jagodini, aprila 2010. godine, zahvaljujući sredstvima međunarodna organizacija EIFL (Electronic Information for Libraries).
Za uspeh projekta ključnu ulogu ima podrška lokalne samouprave grada Jagodine. Partneri u projektu su Skupština grada Jagodine, Agencija za mala i srednja preduzeća i registrovana poljoprivredna domaćinstva, Poljoprivredna savetodavna sručna služba u Jagodni i Kancelarija za ekonomski razvoj grada Jagodine, koje obezbeđuju različite obuke za poljoprivrednike, poljoprivredne ekspertize i informacije.
• Danas, u pet sela jagodinske opštine postoje funkcionalne biblioteke sa besplatnim internet pristupom, knjigama i časopisima iz oblasti poljoprivrede. Biblioteke su opremljene savremenim informacionim i komunikacionim tehnologijama omogućavaju korisnicima veći pristup informacijama i mogućnost u učešću razvoja zajednice.
• Ključna dostignuća:
Preko 900 poljoprivrednika, danas, redovno dolaze u seoske biblioteke i koriste AgroLib Ja usluge. To su:

  1. Stručna poljoprivredna predavanja
  2. Razmena iskustava
  3. Poljoprivredni časopisi i literatura
  4. Onlajn tržište – AgroLib pijaca
  5. Besplatan pristup internetu i IT obuke
19
• Za tri godine oko 200 poljoprivrednika je obučeno da koriste internet – a 87% poljoprivrednika iz sela koje imaju sesoku biblioteku kažu da koriste internet u biblioteci kada traže poljoprivredne informacije. Koristeći kompjutere i internet u biblioteci, poljoprivrednici povećavaju svoju informacionu pismenost, u čemu im pomažu bibliotekari.
• Za samo tri godine, više od 1.000 poljoprivrednika je prisustvovalo panel diskusijama i srtučnim poljoprivrednim predavanjima. Poljoprivredna proizvodnja se unapređuje i zahvaljujući informacijama iz poljoprivrednih časopisa i knjiga ili sa stručnih predavanja u bibliotekama. Zahvaljujući pomoći seoskih bibliotekara i partnera na projektu, poljoprivrednici lakše dolaze do informacija o raspoloživim državnim subvencijama i podsticajima.
• Kreiran je sajt www.agrolib.rs namenjen poljoprivrednicima, ljudima koji se bave starim zanatima i sesokim turizmom. Poljoprivrednici imaju priliku da razmene iskustva i primere dobre prakse u svojim seoskim bibliotekama i preko onlajn portala. Njihova finansijska situacija se poboljšava besplatnim reklamiranjem na internet pijaci za poljoprivrednike AgroLib pijaca.
Projekat ima sledeće ciljeve:
-Da seoske biblioteke postanu informacioni i komunikacioni centri lokalnih zajednica i da imaju knjižnu građu i sadržaje za sve stanovnike te lokalne zajednice (decu, đake, visokoobrazovane, penzionere, poljoprivrednike…)-Da se organizovanjem edukacija u seoskim bibliotekama pomogne poljoprivrednicima da unaprede poljoprivrednu proizvodnju ili otpočnu nove biznise iz oblasti poljoprivrede (korišćenjem knjiga i časopisa iz poljoprivrede, organizovanjem stručnih predavanja, razgovora i tribina u cilju predstavljanja primera dobre prakse…).-Organizovanjem obuke za poljoprivrednike za učenje kompjuterskih veština i informaciono opismenjavanje ( pronalaženje određenih sajtova, poziva za subvencije, popunjavanje formulara…) pomoći poljoprivrednicima da koriste nove informacione tehnologije kao mogućnost i izvor informacija za dodelu posticajnih i drugih sredstava od Vlade Republike Srbije, kao i za razvoj poljoprivrednog biznisa .-Pomoć poljoprivrednicima da besplatno preko veb portala prodaju svoje proizvode. Jagodinska biblioteka im je ponudila portal AgroLib pijaca.
• Glavni ciljevi projekta:-Razvoj već postojeće mreže seoskih biblioteka u moderne seoske biblioteke, koje odgovaraju potrebama modernog stanovnika seoske lokalne zajednice i povećanje broja korisnika bibliotečkih usluga-Poboljšanje poljoprivredne proizvodnje i smanjenje siromaštva
• Korisnici obuhvaćeni projektom:
-Stanovnici sela, poljoprivrednici posebno-Akteri u zajednici, posebno oni koji rade sa poljoprivrednicima• MisijaKvalitetan i dokazano uspešan model Poljoprivredne biblioteke Jagodine učiniti dostupnim i opštepoznatim i paradigmatičnim za razvoj bibliotekrstva u Srbiji.
• Vizija
Seoske biblioteke Srbije uključene u mrežu modernih poljoprivrednih biblioteka Srbije postaju snažni informacioni centri zajednice čije usluge građani rado koriste.• Projekat AgroLib Ja i projekti drugih biblioteka sa sličnim idejama, pokazuju da seoske biblioteke treba da dobiju novu ulogu u savremenom bibliotekarstvu. One bi trebalo da postanu obrazovni, informacioni, komunikacione i kulturni centri u svojim lokalnim zajednicama.Seoske biblioteke mogu da budu pokretači društvenih i ekonomskih promena u svojim lokalnim zajednicama i šire.
Detaljan opis projekta
• Kontekst i potrebe (opravdanost projekta)
U Srbiji postoji mreža od 311 seoskih biblioteka, koje, uglavnom nemaju nove knjige, niti usluge koje su prilagođene potrebama stanovnicima seoskih lokalnih zajednica. Srpske seoske biblioteke se ne održavaju i ne razvijaju se, pa imaju sve manje korisnika, mnoge se zatvaraju i gase se. Oko polovina stanovnika Srbije živi u ruralnim područjima i nemaju gotovo ni jedan oblik javne biblioteke za korišćenje. Takođe problem u srpskim ruralnim sredinama je informaciona nepismenost i siromaštvo. Mreža sesokih biblioteka, prepoznata kao mesto u kome poljoprivrednici uče da koriste prednosti novih informacionih tehnoloija, mesto za profesionalnu edukaciju, razmenu znanja i iskustava, ali mesto koje ima sadržaje i za druge stanovnike sela, bi postale moderne biblioteke koje bi išle u susret korisnicima 21. veka.
Revitalizacijom već postojeće mreže sesokih biblioteka u Srbiji i uvođenjem novih sadržaja i servisa koji bi odgovorili zahtevima stanovnika seoske lokalne zajednice, seoske biblioteke bi postale informacioni, komunikacioni i kulturni centri svojih lokalnih zajednica. (Po uzoru na projekat Poljoprivredne biblioteke u Jagodini)
• Planovi za razvoj projekta
Uspešan model Poljoprivredne biblioteke razvijen u Jagodini može da se prenese i primenjuje u sve srpske seoske biblioteke. Proces prenosa znanja zasnovan je na učenju bibliotekar-bibleotekaru kao oprabano uspešnoj i efektivnoj metodi: mentori bibliotekari svoje znanje i iskustvo kontinuriano prenose kolegama u novim sredinama (model mentorstva), dok na seminaru bibliotekari-treneri svoje iskustvo direktno prenose kolegama koji obavljaju istu vrstu posla. Na seminaru se pored preznetacija vodi i otovrena diskusija čime se kroz interaktivnost obezbeđuje maksimalizacija efekata.