Бесповратна средства за прикључну механизацију и опрему у 2016-ој години

Бесповратна средства за прикључну механизацију и опрему у 2016-ој години

Важна напомена:

Правилник о подстицајима у примарној пољопривредној производњи(„Службени гласник РС”, број 105/14 од 03.10.2014. године) је замењен са два нова правилника:

Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну производњу биљних култура (Сл.Гласник 38/16) и

Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну сточарску производњу (Сл.Гласник 38/16)

По новим правилницима, бесповратна подстицајна средства се могу добити:

У примарној производњи биљних култура за производњу: житарица, индустријског биља, ароматичног и лековитог биља, поврћа, воћа, грожђа и цвећа.

У примарној сточарској производњи за производњу: млека (крављег и козијег), меса и јаја (тов јунади, тов у систему „крава-теле”, производња прасади за тов, одгој оваца и живине ради производње меса и јаја и кунића ради производње меса), конзумне рибе, меда и других пчелињих производа.

Детаљније о бесповратним средствима намењених биљној производњи, погледајте у Правилнику о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну производњу биљних култура и то за:

 • нaбaвку нове мeхaнизaциje и oпрeмe зa наводњавање;
 • нaбaвку нове мeхaнизaциje, oпрeмe и материјала зa зaштиту oд бoлeсти, штeтoчинa, кoрoвa, грaдa, ниских и високих тeмпeрaтурa;
 • нaбaвку нових прикључних машина и опреме за сетву, садњу и бербу;
 • набавку нових пластеника и опреме за производњу у заштићеном простору;
 • изградњу, проширење, реконструкцију или адаптацију хладњача и набавке нове опреме за хладњаче;
 • изградњу нових објеката намењених складиштењу житарица (силоса и подних складишта) и набавку нове опреме за објекте
 • намењене складиштењу житарица;
 • набавку нове опреме и машина за припрему производа за тржиште

За детаље о бесповратним средствима намењеним сточарству, погледајте у Правилнику о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну сточарску производњу и то за:

 • Инвестиције у пчеларству
 • Набавка квалитетног приплодног материјала
 • Набавка опреме и механизације за манипулисање чврстим и течним стајњаком
 • Набавка опреме и механизације за припрему и дистрибуцију сточне хране
 • Набавка опреме за смештај животиња
 • Набавка опреме за орезивање папака код крава
 • Набавка нове опреме за рибњаке
 • Набавка опреме за шишање оваца
 • Набавка опреме и изградња објеката за складиштење меса

Право на подстицаје има:

1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног

пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правна лица: привредно друштво, земљорадничка задруга,средње школе и научно-истраживачке организације из области пољопривреде

Граница за подстицаје када је пријава на конкурс у питању је максимално 50 ха пријављено под биљном културом за коју се опрема и механизација планирају користити (површина под културом која је пријављена у регистру пољопривредних газдинстава).

Субвенционисање цене нове опреме за припрему и дистрибуцију сточне хране износи 40-55% од износа цене без ПДВ-а.

Износ подстицаја зависи од тога да ли се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју са отежаним условима рада у пољопривреди или не. Уколико се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју, износ подстицаја је 55% од цене без пореза.

Списак маргиналних подручја можете пронаћи на http://subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је од 3-6 милона динара динара у зависности од инвестиције.

Предметна опрема и инвестиција мора бити купљена од 16. октобра претходне до 15. октобра текуће године.

Износ појединачног рачуна као и износ за сваку поједину ставку на рачуну мора бити већи од 50,000.00 динара.

Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу: Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра 84, са назнаком: „Захтев за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарној сточарској производњи”.

За кориснике са територије АП Војводине неопходна је потврда од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство да подносилац захтева за подстицаје није добио субвенције,бесповратна средства или донацију по истом основу за предметну опрему и механизацију.

Још једна новина је и потврда од стране локалне самоуправе(града или општине) да подносилац захтева за подстицаје није добио субвенције,бесповратна средства или донацију по истом основу за предметну опрему и механизацију.

За разлику од претходног правилника, ПИО дуговање не мора да буде измирено. Овај пут се тражи само да не постоје дуговања по основу пореза Републици Србији и локалној самоуправи подносиоца захтева.

Правилнике и комплетну документацију можете преузети на следећим линковима:

Бесповратна средства намењена биљној производњи:

Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну производњу биљних култура

Захтев за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарној производњи биљних култура

Физичка лица документација уз захтев

Предузетници, правна лица, задруге, средње школе и науч. истраж. организације – документација уз захтев

Бесповратна средства намењена сточарству:

Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку у примарну сточарску производњу

Захтев за коришћење подстицаја у примарној сточарској производњи

Физичка лица документација уз захтев

Предузетници, правна лица, задруге, средње школе и науч. истраж. организације – документација уз захтев

Извор: www.subvencije.rs