• 001
  • 002
  • 004
  • 018
  • 001

Oснивач Агенције за мала и средња предузећа и регистрована пољопривредна домаћинства је Скупштина града Јагодина.

Агенција обавља следеће делатности:

  • предлаже, обезбеђује и спроводи мере које се односе на стварање повољних економских услова за развој малих и средњих предузећа и регистрованих пољопривредних домаћинстава,
  • пружа помоћ приватним предузетницима при регистрацији предузећа, код израде бизнис планова, при конкурисању за разне пројекте, при конкурисању за тендере, при конкурисању за добијање кредита,
  • пружа помоћ пољопривредним произвођачима при регистровању и обнови регистрације пољопривредних газдинстава и при подношењу захтева за субвенције пољопривредним произвођачима.

Основна делатност Агенције је да носиоцима привредних активности олакша пут од предузетничке идеје до њене коначне реализације. Да би се то остварило треба повезати све актере у том процесу: изворе финансирања, носиоце производње и едукације и циљну групу потрошача. Носиоци привредних активности су предузетници, мала и средња предузећа, регистровани пољопривредни произвођачи, као и незапослена лица којима треба помоћ при првим корацима у организовању самосталне делатности

Активности

Самостални пројекти

организација семинара, предавања, сајмова


Промоција подстицајних програма

представљање конкурса ресорних министарстава и других институција за доделу подстицајних средстава за развој привредних активности, представљање кредитних линија пословних банака,.......


Решавање конкретних захтева клијената помоћ при формирању и попуњавању документације за регистрацију пољопривредног газдинства,

помоћ приликом попуњавања захтева за кредите и изради бизнис планова,
информације о начину регистровања привредних друштава и предузетничких радњи,
информације о пореским обавезама везаним за обављање појединих делатности,
информације о обавезном социјалном осигурању, могућностима за запошљавање...


ОРГАНИ АГЕНЦИЈЕ

директор,
управни одбор,
надзорни одбор

ЗАПОСЛЕНИ

директор,
технички секретар

САРАДНИЦИ

самостални стручни сарадник,
стручни сарадник

РЕФЕРЕНТИ 2